Facilities

ijalha inayaaojana saimatI¸ Akaolaa yaaMcaakDUna vaYa- 2015¹ 16 kirta imaLalaolaa inaQaI

Aº ˺

yaaojanaaÀkamaacao naava

kayaa-nvayaIna yaM~Naonao maaigatlaolaa AMdaijat inaQaI

inaivada maQyao maMjaUr r@kma

inagaaoiSaeSana r@kma

maMjaUr saM#yaa

saamaanaacaI saM#yaa

  ekUNa r@kma

]rlaolaI r@kma

1

javaahr navaaodya ivadyaalaya¸ Akaolaa yaoqao 16 Nos. CCTV k^maoro basaivaNaoº

155030

 

 

16 Nos.

 

155030

 

2

javaahr navaaodya ivadyaalaya¸ Akaolaa yaoqao 03 Nos. Solar Water Heater (1000 LPD)

350313

98500

96000

03 Nos

3

288000

62313

3

javaahr navaaodya ivadyaalaya¸ Akaolaa yaoqao 01 Nos. RO Water Purifier System Plant. (1000 LPH)

195000

199600

195000

01 Nos.

1

195000

NIL

4

javaahr navaaodya ivadyaalaya¸ Akaolaa yaoqao 05 Nos. Digital Board.

125000

45000

44000

05 Nos.

1

44000

81000

5

javaahr navaaodya ivadyaalaya¸ Akaolaa yaoqao 01 Nos. UPS.

37500

5890

5800

01 Nos.

5

29000

8500

6

javaahr navaaodya ivadyaalaya¸ Akaolaa yaoqao 05 Dell Desktop Computer basaivaNaoº

135000

25400

25000

05 Nos.

5

125000

10000

 

A

997843

Total Blance Amount

 

836030

161813

7

javaahr navaaodya ivadyaalaya¸ Akaolaa yaoqao 01 Nos. Digital Class room fiting items.

 

 

 

 

 

 

 

01 Dell Desktop Computer.

 

 

 

 

1

25000

 

01 Nos. UPS.

 

 

 

 

1

5800

 

1 Nos. LCD Projector.

 

 

 

 

1

41500

 

 

B

Total Amount

 

 

 

 

72300

 

 

 

Total Amount (A-B)

161813 - 72300

 

 

 

89513