استفاده از سنگ crome درجه پایین برای تولید مواد شیمیایی