2 برق کاربید سرباره به عنوان فرایند تولید کربنات کلسیم رسوب