خلاص شدن از ظرفیت های بزرگ مورد استفاده در استخراج