احیای تا حرکت ساده نسخه های مهارت های پیشرفته از در