بیمارستان نووگورود تکه تکه شدن چه مقدار از سنگ کلیه