چگونه فسفات آنها عمل خرد کردن یا اسیاب کردن در توپ میلیون